ستین

Satin هنر مند و خواننده موزیک زن ایرانی است که در بین کاربران به شدت محبوب است و همجون سارن (saren) توانسته چنیدن موزیک خود را به جامعه موسیقی فارسی اضافه کنید.