دانلود مداحی عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است مکن ای صبح طلوع از محمود کریمی

8,043
دانلود مداحی عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است مکن ای صبح طلوع از محمود کریمی
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
مکن ای صبح طلوع،مکن ای صبح طلوع،
عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است
عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است
مکن ای صبح طلوع،مکن ای صبح طلوع،
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
مکن ای صبح طلوع،مکن ای صبح طلوع،
حسین
عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است
عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است
مکن ای صبح طلوع،مکن ای صبح طلوع،
حسین
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
مکن ای صبح طلوع،مکن ای صبح طلوع،
حسین

عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است
عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است
مکن ای صبح طلوع،مکن ای صبح طلوع،
حسین
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
مکن ای صبح طلوع،مکن ای صبح طلوع،
حسین
عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است
عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است
مکن ای صبح طلوع،مکن ای صبح طلوع،
حسین
مکن ای صبح طلوع،مکن ای صبح طلوع،
مکن ای صبح طلوع،مکن ای صبح طلوع،
ای زیر انداز خانه های دهات
زیر انداز خانه های دهات کفن شاه بی کفن شده بود
ای حسین حسین
زیر انداز خانه های دهات کفن شاه بی کفن شده بود
حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است

سایر آهنگهای محمود کریمی

دیدگاه ها