دانلود مداحی ترکی زیبنبه سس ور آی بابا من زینبم دل خسته ام

11,814
دانلود مداحی ترکی زیبنبه سس ور آی بابا من زینبم دل خسته ام
زیبنبه سس ور آی بابا؛ تازه نفس ور آی بابا
غریب بابا، روح و روانیم آی بابا…
راحت جانیم آی بابا…
غریب بابا غریب بابا…
من زینبم؛ دل خستیم؛ قلبیم داریخیب
آی بابا قلبیم داریخیب؛ آی بابا
مظلوم بابا مظلوم بابا…
سن سیز سینمی؛ داغلاام
باشه قرانی باغلارام؛ شیون چکیپ من آغلارام
مظلوم اولن بابام؛ اولن بابام علی
غریب اولن بابام علی؛ زیبنبی تک گویان بابا
زیبنبی تک گویان بابا؛ باش یارالی اولن بابا
مظلوم بابا مظلوم بابا

سایر آهنگهای زیبنبه سس ور آی بابا

دیدگاه ها