دانلود آهنگ Sasha Sloan به نام Dancing With Your Ghost

3,411

دانلود آهنگ Sasha Sloan به نام Dancing With Your Ghost

متن کامل آهنگ Dancing With Your Ghost از Sasha Sloan 👇

Yellin’ at the sky
سر آسمون فریاد میکشم
Screamin’ at the world
رو به دنیا جیغ میزنم
Baby, why’d you go away?
عزیزم, چرا رفتی؟
I’m still your girl
من هنوز مال تو ام
Holdin’ on too tight
محکم چسبیدم
Head up in the clouds
حواسم نیست
Heaven only knows where you are now
فقط خدا میدونه تو الان کجایی
How do I love, how do I love again?
چجوری عاشق بشم,چجوری دوباره عاشق شم؟
How do I trust, how do I trust again?
چجوری اعتماد کنم,چجوری دوباره اعتماد کنم؟
I stay up all night
تمام شب بیدار میمونم
Tell myself I’m alright
به خودم میگم که خوبم
Baby, you’re just harder to see than most
عزیزم,دیدن تو از بقیه سخت تره
I put the record on
ضبط رو روشن میکنم

دانلود آهنگ Sasha Sloan به نام Dancing With Your Ghost
Wait ’til I hear our song
صبر میکنم تا ‘آهنگ مون’ رو بشنوم
Every night I’m dancing with your ghost
هرشب من با شبح تو میرقصم
Every night I’m dancing with your ghost
هرشب من با شبح تو میرقصم
Never got the chance
هیچ وقت شانسش رو نداشتم
To say a last goodbye
که آخرین خداحافظی رو بگم
I gotta move on
باید ازش بگذرم
But it hurts to try
ولی حتی امتحان کردنش هم دردناکه
How do I love, how do I love again?
چجوری عاشق بشم,چجوری دوباره عاشق شم؟
How do I trust, how do I trust again?
چجوری اعتماد کنم,چجوری دوباره اعتماد کنم؟
I stay up all night
تمام شب بیدار میمونم
Tell myself I’m alright
به خودم میگم که خوبم
Baby, you’re just harder to see than most
عزیزم,دیدن تو از بقیه سخت تره
I put the record on
ضبط رو روشن میکنم
Wait ’til I hear our song
صبر میکنم تا ‘آهنگ مون’ رو بشنوم
Every night I’m dancing with your ghost
هرشب من با شبح تو میرقصم
Every night I’m dancing with your ghost
هرشب من با شبح تو میرقصم
How do I love, how do I love again?
چجوری عاشق بشم,چجوری دوباره عاشق شم؟
How do I trust, how do I trust again?
چجوری اعتماد کنم,چجوری دوباره اعتماد کنم؟
I stay up all night
تمام شب بیدار میمونم
Tell myself I’m alright
به خودم میگم که خوبم
Baby, you’re just harder to see than most
عزیزم,دیدن تو از بقیه سخت تره
I put the record on
ضبط رو روشن میکنم
Wait ’til I hear our song
صبر میکنم تا ‘آهنگ مون’ رو بشنوم
Every night I’m dancing with your ghost
هرشب من با شبح تو میرقصم
Every night I’m dancing with your ghost
هرشب من با شبح تو میرقصم
Every night I’m dancing with your ghost
هرشب من با شبح تو میرقصم

سایر آهنگ های Sasha Sloan

نظرات کاربران