دانلود آهنگ Billie Eilish برای xxxtentacion به نام 6.18.18

3,141
 

دانلود آهنگ Billie Eilish برای xxxtentacion به نام 6.18.18

متن کامل آهنگ 6.18.18 از Billie Eilish 👇

Our time is up
وقتمون تموم شده
Your eyes are shut
چشمات بستن
I won’t get to tell you what
نمیرسم که بهت بگم چیشده
I needed you to know
میخوام که بدونی
It’s dark enough
به اندازه کافی تار یک هست
The moonlight doesn’t show
نور ماه معلوم نیست
And all my love
و همهی عشق من
Could never bring you home
هیچوقت تورو بر نمیگردونه خونه
There’s no more stars to find
دیگه ستارهای برای پیدا کردن نیست
And I’m too far behind
و خیلی ازت عقبم
And I’d love to let you go
و دوست داشتم که ولت کنم
I’d love to let you go
دوست داشتم ولت کنم
You’re all that’s on my mind
تو همه چیز ی هستی که بهش فکر میکنم
I called a thousand times
هزار بار بهت زنگ زدم
And I have to let you go
و مجبورم که بذارم بر ی
But I love you more and more than you could know
ولی من بیشتر و بیشتر از اون چیز ی که بتونی فکرشو کنی عاشقتم
I sat alone
تنها نشسته بودم
Awaited your reply
منتظر جوابت
Was driven home
به سمت خونه رانندگی میکردم
When I started to cry
وقتی که شروع کردم گر یه کنم
I should’ve known
باید میدونستم
I should’ve said goodbye
باید خداحافظی میکردم
I only hoped
فقط امیدوار بودم
I would’ve had more time
بیشتر زمان داشتم

There’s no more stars to find
دیگه ستارهای برای پیدا کردن نیست
And I’m too far behind
و خیلی ازت عقبم
And I’d love to let you go
و دوست داشتم که ولت کنم
I’d love to let you go
دوست داشتم ولت کنم
You’re all that’s on my mind
تو همه چیز ی هستی که بهش فکر میکنم
I called a thousand times
هزار بار بهت زنگ زدم
And I have to let you go
و مجبورم که بذارم بر ی
But I love you more and more than you could know
ولی من بیشتر و بیشتر از اون چیز ی که بتونی فکرشو کنی عاشقتم
We’re both too young
جفتمون خیلی جوونیم
To live and die this way
که اینجور ی زندگی کنیم و بمیر یم
A sunny summer day
یه روز آفتابی تابستونی
With so much left to say
با کلی حرفای نگفته
Not 21
نه 21
The 18th out of pain
روز 18
The day you couldn’t stay
از روز ی که نمیتونستی بمونی گذشته
You made me wanna pray
تو کار ی کردی دعا کنم
But I think God’s fake
ولی فک کنم خدایی وجود نداره
There’s no more stars to find
دیگه ستارهای برای پیدا کردن نیست
And I’m too far behind
و خیلی ازت عقبم
And I’d love to let you go
و دوست داشتم که ولت کنم
I’d love to let you go
دوست داشتم ولت کنم
You’re all that’s on my mind
تو همه چیز ی هستی که بهش فکر میکنم
I called a thousand times
هزار بار بهت زنگ زدم
And I have to let you go
و مجبورم که بذارم بر ی
But I love you more and more and more and more and more
ولی من عاشقتم، بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر
More and more, more and more and more than you will ever know
بیشتر و بیشتر و بستر و بیشتر از چیز ی که حتی بفهمی
You will never know
هیچوقت نمیفهمی
You will never know
هیچوقت نمیفهمی

سایر آهنگ های Billie Eilish

نظرات کاربران