دانلود آهنگ هم نامهربونه هم آفت جونه از فتانه

2,535
 

دانلود آهنگ هم نامهربونه هم آفت جونه از فتانه

متن کامل آهنگ هم نامهربونه هم آفت جونه از فتانه 👇

هم نامهربونه هم آفت جونه.

هم با دیگرونه هم قدرم ندونه ندونه ندونه.
هم دو رو و دو رنگه هم خیلی زرنگه.

هم دلش چه سنگه هم با من بجنگه بجنگه بجنگه.
از این چیزاش خبر دارم اما چه کنم دوستش دارم.
از این کاراش خبر دارم اما چه کنم دوستش دارم.

خداوندا عجب دلداری دارم.

عجب یار ندونم کاری دارم.
غریب دوست و خودی سوز

خدایا خیال کردم منم غمخواری دارم
هم دورو و دورنگه هم خیلی زرنگه

هم دلش چه سنگه هم با من بجنگه بجنگه بجنگه
هم نامهربونه هم آفته جونه

هم با دیگرونه هم قدرم ندونه ندونه ندونه

سایر آهنگ های فتانه

نظرات کاربران