دانلود آهنگ شنیدنی می شناسمت I Know You از اسکایلر گری Skylar Grey

2,391

دانلود آهنگ شنیدنی می شناسمت I Know You از اسکایلر گری Skylar Grey

متن کامل آهنگ I Know You از Skylar Grey 👇

I believe, I believe there’s love in you
مطمئنم، مطمئنم تو وجودت عشق هست
Grid locked on the dusty avenues
که داخل قلبت گیر افتاده
Inside your heart, just afraid to go
داخل قلبت، فقط میترسی رهاش کنی
I am more, I am more than innocent
من بیشتر از اینم، من بیشتر از یه بیگناهم
But just take a chance and let me in
ولی فقط یه شانس بهم بده و بذار وارد شم
And I’ll show you ways that you don’t know
و راه هایی رو نشونت میدم که نمیدونی
Don’t complicate it
پیچیدش نکن
Don’t let the past dictate
نذار که گذشته بگه چیکار کنی
Yeah
آره
I have been patient, but slowly I’m losing faith
من صبور بودم تا الان، ولی یواش یواش دارم ایمانمو از دست میدم
So please, I know you baby
پس لطفا، من میشناسمت عز یزم
I know you baby
من میشناسمت عز یزم
So please, I know you baby
پس لطفا، من میشناسمت عز یزم
I know you baby
من میشناسمت عز یزم
I believe, I believe you could love me
مطمئنم، مطئنم میتونی عاشقم شی
But you’re lost on the road to misery
ولی از راهت منحرف شدی و میر ی سمت بدبختی
And what I gave to you
و چیز ی که من بهت میدم
I could never get back!
هیچوقت نمیتونم ازت پس بگیرم
Don’t complicate it,
پیچیدش نکن
Don’t drive yourself insane
خودتو دیوونه نکن
Yeah
آره
Say what you will but I know that you want to stay!
بگو چیکار میکنی ولی میدونم که میخوای بمونی
So please, I know you baby
پس لطفا، من میشناسمت عز یزم
I know you baby
من میشناسمت عز یزم
So please, I know you baby
پس لطفا، من میشناسمت عز یزم
I know you baby
من میشناسمت عز یزم
Chemicals rushing in
واکنشهای شیمیایی خودشونو نشون میدن
I know it’s you that I belong to
میدونم که تو کسی هستی که بهش تعلق دارم
I’m fighting like a cannonball in the air
مثل توپجنگی، تو هوا میجنگم
Crashing into who I belong to
و میرم تو دل کسی که بهش تعلق دارم
I have been patient, but slowly I’m losing faith
من صبور بودم تا الان، ولی یواش یواش دارم ایمانمو از دست میدم
Please, I know you baby
پس لطفا، من میشناسمت عز یزم
I know you baby
من میشناسمت عز یزم
So please, I know you baby
پس لطفا، من میشناسمت عز یزم
I know you baby
من میشناسمت عز یزم
So please, I know you baby (The shadows of your heart are hanging in the sweet, sweet
air)
پس لطفا، من میشناسمت عز یزم )سایه های قلبت تو هوا میچرخن عز یزم(
I know you baby
من میشناسمت عز یزم
So please, I know you baby (The secrets that you hide, control us and it’s just not fair)
پس لطفا، من میشناسمت عز یزم )رازهایی که مخفی کردی، کنترلمون میکنن و این عادلانه نیست(
I know you baby
من میشناسمت عز یزم
The shadows of your heart are hanging in the sweet, sweet air (I know you baby)
سایه های قلبت تو هوا میچرخن عز یزم )من میشناسمت عز یزم(
I know you baby
من میشناسمت عز یزم
The secrets that you hide, control us and it’s just not fair (I know you baby)
رازهایی که مخفی کردی، کنترلمون میکنن و این عادلانه نیست )من میشناسمت عز یزم(
I know you baby
من میشناسمت عز یزم

سایر آهنگ های Skylar Grey

نظرات کاربران