دانلود آهنگ در این زمانه بی های و هوی لال پرست از حبیب

2,480
دانلود آهنگ در این زمانه بی های و هوی لال پرست از حبیب

متن کامل آهنگ خرچنگ های مردابی از حبیب 👇

در این زمانه ی بی های وُ هوی لال پرست… خوشا به حالِ کلاغانِ قیل و قال پرست..!
چگونه شرح دهم؛ لحظه لحظه ی خود را، برای این همه ناباورِ خیال پرست
برای این همه ناباورِ خیال پرست..؟
به شب نشینی خرچنگ های مردابی؛ چگونه رقص کند، ماهیِ زلال پرست؟
رسیده ها؛ چه غریب و نچیده میُفتند، به پای هرزه علف های باغِ کال پرست…
به پای هرزه علف های باغِ کال پرست….

رسیده ام به کمالی که جز اناالحق نیست، کمال دار را برای منِ کمال پرست…
هنوزم زنده ام و زنده بودنم خـاری ست، به تنگ چشمیِ نامردمِ زوال پرست…
به تنگ چشمـیِ نامردمِ زوال پرست…
به شب نشینی خرچنگهای مردابی؛ چگونه رقص کند، ماهی زلال پرست؟
رسیده ها؛ چه غریب و نچیده میُفتند، به پایِ هرزه علف هایِ باغِ کال پرست…
به پایِ هرزه علف هایِ باغِ کال پرست…


در این زمانه ی بی های وُ هوی لال پرست… خوشا به حالِ کلاغانِ قیل و قــال پرست..!
چگونه شرح دهم؛ لحظه لحظه ی خود را، برای این همه ناباورِ خیال پرست؟
برای این همه ناباورِ خیال پرست..؟
به شب نشینی خرچنگ های مردابی؛ چگونه رقص کند، مــاهیِ زلال پرست؟
رسیده ها؛ چه غریب و نچیده میُفتند، به پای هرزه علف های باغِ کال پرست…
به پای هرزه علف های باغِ کال پرست….

رسیده ام به کمالی که جز اناالحق نیست، کمال دار را برای منِ کمــال پرست…
هنوزم زنده ام و زنده بودنم خـاری ست، به تنگ چشمیِ نامـــردمِ زوال پرست…
به تنگ چشمـیِ نامردمِ زوال پرست…
به شب نشینی خرچنگهای مردابی؛ چگونه رقص کند، مـــاهی زلال پرست؟
رسیده ها؛ چه غریب و نچیده میُفتند، به پایِ هرزه علف هایِ بـاغِ کال پرست…
به پایِ هرزه علف هایِ باغِ کال پرست

سایر آهنگهای حبیب

نظرات کاربران

موزیران