آهنگ چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند از همایون شجریان

3,201
 

آهنگ چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند از همایون شجریان

متن کامل آهنگ چه دانستم از همایون شجریان 👇

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون.
دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیحون.
چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید.
چو کشتی ام دراندازد میان قلزم پرخون.
زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد.
که هر تخته فرو ریزد ز گردش های گوناگون.
ز گردش های گوناگون.
نهنگی هم برآرد سر، خورد آن آب دریا را
چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون
چو این تبدیل ها آمد نه هامون ماند و نه دریا
چو این تبدیل ها آمد نه هامون ماند و نه دریا
چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بی چون
که چون غرق است در بی چون

سایر آهنگ های همایون شجریان

نظرات کاربران

موزیران