آهنگ ویرون بشی ای دل الهی خون بشی ای دل – پریشون بشی ای دل

9,954
احتراما به استحضار می رساند این آهنگ به دستور کمیته مصادیق مجرمانه از وبسایت حذف گردیده است. با تشکر
آهنگ ویرون بشی ای دل الهی خون بشی ای دل – پریشون بشی ای دل

شماره 1: آهنگ ویرون بشی ای دل پریشون بشی ای دل از شاهرخ

دانلود با لینک مستقیم

شماره 2: آهنگ ویرون بشی ای دل پریشون بشی ای دل از پوران

دانلود با لینک مستقیم

شماره 3: آهنگ ویرون بشی ای دل پریشون بشی ای دل از سرژیک

دانلود با لینک مستقیم

شماره 4: آهنگ ویرون بشی ای دل پریشون بشی ای دل از لیلا فروهر

دانلود با لینک مستقیم

ویرون بشی ای دل
الهی خون بشی ای دل
از دست تو فریاد
پریشون بشی ای دل
به دنبال خودت من رو به هر سویی کشوندی
عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی
هر دل می بینی یار داره
دلبر و دلدار داره
مونس و غمخوار داره
جز دل نفرین شده من
جز دل نفرین شده من
ای دل گله ای ساز نکن
عاشقی آغاز نکن
خواهش پرواز نکن
طاقت بیماری نداری
تاب گرفتاری نداری
ویرون بشی ای دل
الهی خون بشی ای دل
از دست تو فریاد
پریشون بشی ای دل
به دنبال خودت من رو به هر سویی کشوندی
عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی
ویرون بشی ای دل
الهی خون بشی ای دل
از دست تو فریاد
پریشون بشی ای دل
به دنبال خودت من رو به هر سویی کشوندی
عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی
هر دل می بینی یار داره
دلبر و دلدار داره
مونس و غمخوار داره
جز دل نفرین شده من
جز دل نفرین شده من
ای دل گله ای ساز نکن
عاشقی آغاز نکن
خواهش پرواز نکن
طاقت بیماری نداری
تاب گرفتاری نداری
ویرون بشی ای دل
الهی خون بشی ای دل
از دست تو فریاد
پریشون بشی ای دل
به دنبال خودت من رو به هر سویی کشوندی
عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی

دیدگاه ها